Regulamin sklepu (Terms & Conditions)

I. Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży przez właściciela sklepu internetowego„ZOWN” , zwanego dalej „Sklepem”, z osobami prawnymi i fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem http://pl.zown.com/

Przez „Nabywcę” produktu należy rozumieć osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, zawierające ze Sklepem umowę sprzedaży, której przedmiotem jest asortyment pozostający w zasobach Sklepu, za pośrednictwem Internetu. Regulamin stanowi część umowy sprzedaży zawieranej przez Nabywcę ze Sklepem.

Niniejszy Regulamin publikowany jest na stronie internetowej http://pl.zown.com/ Warunkiem koniecznym do korzystania ze Sklepu przez Nabywcę jest dostęp do komputera posiadającego przeglądarkę internetową wraz z dostępem do Internetu.

2. Właścicielem sklepu internetowego „ZOWN” jest firma:

MIL-SYSTEM Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Wolska 84/86,
01-141 Warszawa
NIP : 739-383-14-62

3. Ceny produktów w sklepie internetowym „ZOWN” wyrażone w złotych polskich są cenami netto i nie zawierają podatku VAT.

4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki , dodatkowego i opcjonalnego wyposażenia (chyba że jest to uwzględnione w opisie towaru) oraz wniesienia, montażu i szkolenia w zakresie obsługi urządzeń.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

6. Dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży jest faktura VAT.

7. Zdjęcia i opisy produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów. Zdjęcia mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktów. Różnice koloru, proporcji i innych cech wyglądu produktu, które mogą wynikać z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego Nabywcy nie są podstawą reklamacji. Sklep dołoży wszelkich starań aby zdjęcia i opisy produktów były zgodne z rzeczywistością. Sklep nie ponosi także odpowiedzialności za zmiany dokonywane przez producentów.

8. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.

II. Realizacja zamówień

1. Zamówienia na produkty można składać przez 24h na dobę, przez cały rok.

2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 13.00 lub w sobotę, niedzielę lub dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane w dniu roboczym następującym po tych dniach.

3. Warunkiem niezbędnym do realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Nabywcę formularza zamówienia oraz podanie wszelkich danych umożliwiających kontakt z Zamawiającym (imię i nazwisko do kontaktu, telefon, e-mail).

4. Nieprawidłowo wypełnione zamówienia zostaną anulowane, o czym Sklep, o ile udostępniono dane kontaktowe, poinformuje Nabywcę.

5. Informacja o złożeniu zamówienia jest przesyłana automatycznie pocztą elektroniczną na adres mailowy podany w formularzu zamówienia.

6. Potwierdzenie zamówienia, czyli przyjęcie go do realizacji odbywa się poprzez pocztę elektroniczną.

7. W przypadku braku kontaktu telefonicznego i mailowego z Nabywcą zamówienia płatne przy odbiorze nie będą realizowane.

8. Termin realizacji zamówienia zależy od dostępności towarów i wynosi standardowo od 3 do 21 dni roboczych. Okres realizacji zamówienia ulega wydłużeniu w przypadku towarów wykonywanych na zamówienie, o czym Nabywca jest informowany mailowo lub telefonicznie.

9. Termin realizacji zamówienia jest liczony od momentu potwierdzenia zamówienia w przypadku płatności w formie płatności gotówką przy odbiorze lub od momentu wpływu należności za zamówienie na konto bankowe Sklepu w przypadku przedpłaty.

10. W przypadku braku dostępności produktu Nabywca jest niezwłocznie informowany i może zrezygnować z całości bądź części zamówienia lub zaakceptować wydłużony czas oczekiwania na realizację.

11. Z chwilą potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sklepem a Nabywcą.

III. Formy płatności:

1. Dostępne formy płatności:
a). Przedpłata w wysokości 100% wartości zamówienia.
b). Płatność przy odbiorze – za pobraniem.

2. Do czasu zapłaty pełnej należności produkt stanowi własność Sklepu.

3. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji i ewentualnej odmowy realizacji zamówień wzbudzających uzasadnione wątpliwości Sklepu, jak również prawo do sprawdzenia wiarygodności i zdolności finansowej Nabywcy.

IV. Dostawa towaru

1. Dostawa towarów na terenie Polski odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich na adres wskazany przez Nabywcę w formularzu zamówienia.

2. Sklep wysyła zakupione produkty wraz z dowodem sprzedaży w postaci faktury VAT.

3. Nabywca ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy kurierskiej jakość i kompletność przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki konieczne jest spisanie protokołu szkody w obecności kuriera (w dniu odbioru paczki), a następnie niezwłocznie skontaktowanie się ze Sklepem.

4. Odebranie przesyłki bez sprawdzenia powoduje utratę roszczeń z tytułu odszkodowania za ewentualne szkody transportowe. Oznacza to tym samym, że wszelkie reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłki bez sporządzonego protokołu szkody nie będą uznawane.

5. Wniesienie dostarczonego towaru należy do obowiązków Nabywcy.

6. Koszt transportu dla zamówień o łącznej wadze poniżej 30 kg oraz termin dostawy podawany jest w tzw. koszyku podczas podsumowania zamówienia.

7. Koszty transportu oraz z termin dostawy dla zamówień o łącznej wadze powyżej 30 kg oraz dla przesyłek wielkogabarytowych są wyceniany indywidualnie w zależności od wagi i rozmiaru przesyłki oraz adresu dostawy wskazanego w formularzu zamówienia, chyba że w opisie produktu zostało to określone inaczej.

8. Koszty przesyłki dotyczą dostaw w dni robocze i nie uwzględniają doręczeń w soboty, niedziele lub dni ustawowo wolne od pracy, jak również doręczeń z zastrzeżeniem godziny odbioru. Koszty transportu obciążają Nabywcę, chyba że Sklep i Nabywca ustalą inne warunki dostawy produktu.

9. Przesyłki za pobraniem dla Nabywców są realizowane dla zamówień nie przekraczających łącznej wartości 5.000,00 zł brutto.

10. Termin dostawy wynosi od 24h do 14 dni roboczych od momentu przekazania produktu do wysyłki.

11. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację złożonego zamówienia obsługa sklepu zastrzega sobie możliwość telefonicznego uzgodnienia innego terminu dostawy.

V. Gwarancje, reklamacje

1. Wszystkie produkty znajdujące się w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i posiadają gwarancję ich producenta, chyba że co o innego wynika z opisu produktu.

2. Do zakupionego produktu Sklep załącza kartę gwarancyjną produktu, o ile została wystawiona przez producenta.

3. Okres gwarancji trwa od momentu odebrania produktu przez Nabywcę.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe zainstalowanie towaru oraz za jego niezgodne z instrukcją użytkowanie.

5. W przypadku stwierdzenia usterki/wady produktu należy pisemnie zawiadomić Sklep. Nie uznaje się zgłoszeń reklamacyjnych telefonicznych.

6. Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest posiadanie faktury VAT wraz z oryginalną kartą gwarancyjną, o ile została wydana.

7. Koszt dostawy i odesłania reklamowanego produktu do Sklepu obciąża Nabywcę. Sklep nie będzie przyjmował przesyłek wysyłanych za pobraniem.

8. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Podany termin, w przypadku Nabywców nie będących Konsumentami, ma jedynie charakter orientacyjny.

9. Niniejszym wyłączona jest odpowiedzialność Sklepu wobec Nabywców niebędących Konsumentami z tytułu rękojmi, chyba że co innego zostało ustalone pomiędzy Stronami.

VI. Ochrona danych osobowych

1. Wszelkie dane, w tym dane osobowe i teleadresowe otrzymane przez Sklep za pośrednictwem formularza rejestracji lub zamówienia są traktowane jako poufne i będą wykorzystywane przez Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówienia bądź udzielania informacji dotyczących oferty handlowej Sklepu.

2. Dokonanie rejestracji lub złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażaniem przez Nabywcę zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep danych zawartych w formularzu rejestracji lub zamówienia zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Tym samym Sklep staje się w tym zakresie administratorem danych osobowych.

3. Sklep zapewnia bezpieczeństwo zgromadzonych danych, w tym danych osobowych, oraz daje możliwość ich modyfikacji lub usunięcia z bazy danych Sklepu. Nabywca ma w szczególności prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz prawem do ich aktualizacji i poprawiania.

VII. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie ewentualne spory wynikające umów sprzedaży dokonanych w oparciu o niniejszy regulamin rozstrzygał będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby właściciela Sklepu.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, co zostanie opublikowane na stronie internetowej sklepu.

4. Sklep nie ponosi wobec Nabywcy odpowiedzialności za brak możliwości korzystania ze sklepu internetowego, a w szczególności przerwy powstałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, itp.) lub innych okoliczności.

5. Jakiekolwiek kopiowanie, przetwarzanie lub wykorzystywanie opisów, zdjęć oraz wszelkich innych materiałów umieszczonych na stronie Sklepu w całości lub w części jest zabronione i wymaga uprzedniej zgody Sklepu wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie.

6. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.